BA – BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmetalışlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve hizmetsatışlarını “ Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile aylık dö-nemler halinde bildirmeleri gerekmektedir.

Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halindedüzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günüakşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.

• Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyenayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.
• Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylıkdönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formlarıise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
• Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirimformlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmüuyarınca üç ay eklenir.

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimdebulunan mükelleflere 2017 Takvim yılında 1.400.-TL özel usulsüzlükcezası kesilecektir.

Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tekbir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlükcezası kesilmeyecektir.

Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içindeverilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2017 için 1.400.-TL’nin 1/5’i olan 280.-TL dir.)

Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezasıkesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralıbendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca cezakesilmez.

Yükümlülük kapsamındakimükellefler Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerBildirime konu alış vesatışlarda geçerli had5.000 TL. ve üzerindeki her türlü mal vehizmet alım-satımlarıBildirimlerin verilme süresi Takip eden ayın birinci gününden itibaren songünü akşamı saat 23.59’a kadarAlış ve satışlar Belge tarihlerine göre bildirime konu edilecek.

İthalat ve ihracat işlemleriİthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriştarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatıngerçekleştiği tarih esas alınacak.

Bildirimlerin süresindeveya tam olarakverilmemesi ya da kağıtortamında verilmesihalinde ceza uygulamasıVUK mükerrer 355 uyarınca özel usulsüzlükcezası tam olarak uygulanır.

Söz konusu cezaiişlem uygulamasında Ba ve Bs bildirim formlarıtek bir form olarak değerlendirilir ve tek birusulsüzlük cezası kesilir

Bildirimlerin düzeltilmesindeceza uygulamasıBildirimlerin verilme süresi içerisindeyapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz,süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemlerindeise düzeltilen her bir form için ayrı ayrıuygulanmak üzere VUK mükerrer 355’incimaddesine göre işlem yapılır. (Sürenin bitimindenitibaren ilk 10 gün için cezasız, takip eden 15 güniçin 1/5 oranında, daha sonra verilmesi halindeise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.)