BASİT USULDE VERGİLENDİRME

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedelineİlişkin TutarGelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllıkkira bedeli toplamı, 2017 Takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırlarıiçinde 6.500.-TL, diğer yerlerde 4.300.-TL olarak uygulanacaktır.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen 2017 Yılı Hadleri(GVK Md.48)

1)- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımlarıtutarının 90.000.- TL veya yıllık satışları tutarının 130.000 .-TL aşmaması,

2)- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içindeelde ettikleri gayri safi iş hasılatının 43.000.- TL aşmaması,

3)- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satıştutarı ile iş hasılatı toplamının 90.000.-TL aşmaması olarak uygulanacaktır.

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ :Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arkaarkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartıngerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadaryazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeyegeçebileceklerdir.

Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerdebulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.

Gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybedenmükelleflerin;

kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri ya da eş ve/veya çocuklarına devretmeleri hallerinde terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren ikiyıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

Söz konusu iki yıllık süreninnasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin3.4. bölümünde yer almaktadır.