DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI İSTİSNASI VE HESAPLAMASI (GVK Mük.Md.80)

296 Seri nolu GVK GT 2017 Yılı Gelirleri için 11.000 TL290 Seri nolu GVK GT 2016 Yılı Gelirleri için 11.000 TL287 Seri nolu GVK GT 2015 Yılı Gelirleri için 10.600 TL285 Seri nolu GVK GT 2014 Yılı Gelirleri için 9.700 TL284 Seri nolu GVK GT 2013 Yılı Gelirleri için 9.400 TL280 Seri nolu GVK GT 2012 Yılı Gelirleri için 8.800 TL278 Seri nolu GVK GT 2011 Yılı Gelirleri için 8.000 TL1- İvazsız ( bedelsiz ) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olanve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin vediğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,2- (GVK 70/1-5) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaretunvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunimirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,4-Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasındansağlanan kazançlar,6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç )gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından do-ğan kazançlar,Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 01.01.2017 tarihinden itibaren11.000 TL’si gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir.

Borsa İstanbul da İşlem Görmeyen A.Ş Hisselerinin Elden Çıkarılmasıile Doğan Kazançlar; bu hisseler 2 Yıldan fazla tutulup elden çıkarılıyorsakazanç hiçbir vergiye tabi değildir.Bu hisse senetleri ile 2 yıldan önce satılması ve kazanç elde edilmesi halinde,2017 yılı için 11.000 TL istisna uygulanacak, aşan kısım ise vergilendirilecektir.GVK’’nın mükerrer 80. maddesinin 4.fıkrasına göre, Ortaklık haklarının veyahisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.Limited şirketlerde, hisse devri  için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın,bundan doğan kazanç “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.Kazancın hesaplanmasında,  hissenin iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacakve istisna uygulanacaktır.Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak,değer artışına konu olan Menkul Kıymet veya Gayrimenkulün alışbeldelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81)Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFEArttırılmış Maliyet Bedeli = ———————————————-Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFEÖRNEKG.Menkulün veya Menkül kıymetin Alış Bedeli 100.000.-TLG.Menkulün veya Menkül kıymetin Alış Tarihi: 2012/Ağustos

G.Menkulün veya Menkül kıymetin Satış Bedeli: 250.000.-TLG.Menkulün veya Menkül kıymetin Satış Tarihi: 2016/ EkimG.Menkulün veya Menkül kıymetin Alış tarihindenönceki ay Yİ- ÜFE Endeksi (2012/Temmuz): 201,20G.Menkulün veya Menkül kıymetin Satış tarihindenönceki ay Yİ-ÜFE Endeksi (2016/ Eylül ): 258,77100.000,- X 258,77 : 201,20 = 128,613-TL (G.Menkulün veyaMenkül kıymetin artırılmış maliyet bedeli)G.Menkulün veya Menkül kıymetin Satış Bedeli: 250.000 .-TLG.Menkulün veya Menkül kıymetin Artırılmış Maliyet=bedeli 128.613 .-TLKÂR 121.387.- TLİSTİSNA (GVK Mük.80.Md) (-) (2016 için) 11.000.- TLGELİR VERGİSİ MATRAHI 110.387.- TLÖNEMLİ NOT:GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çı-karılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariçolmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranındaartırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artışoranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.Yukarıdaki örnekte artış oranı: (258,77 : 201,20 ) = % 28,36 dir.
Artış oranı % 10’nun üzerinde olduğundan yapılan hesaplama, madde hükmüneuygundur.Ancak artış oranının % 10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyetartış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yılistisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır.