TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

24/12/2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul KanunuGenel Tebliği ile Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak halihazırdaki 8.000 TL’lik had, 01/01/2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE TUTARI

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğukapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat veödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemelerisöz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda

örneğin;? Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,? Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,? İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığıher türlü tahsilat ve ödemelerin 7.000 TL haddini aşması durumunda, aracı finansalkurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerile tevsik edilmesi zorunludur.

AYNI GÜNDE AYNI KİŞİ VEYA KURUMLARLA YAPILAN İŞLEMLER

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000.-TL nı aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altındakalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansalkurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd.Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı malalımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd.Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddiaştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamındaaracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda(A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

KISIM KISIM YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000.-TL nı aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplamtutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamındaaracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşı-lığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerinödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak,sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan herbir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumundaserbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır

KAPSAMDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundayer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermayeişletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanansermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/14391sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkilidöviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilatve ödemelerin,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğerkamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veyatabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayelikuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihaleişlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerinaracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

CEZA UYGULAMASI

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunauyulmaması durumunda Vergi Usul Kanununun Mükerrer Madde 355 göre;

İşlemekonu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir yıl için kesilecek özelusulsüzlük cezası 1.100.000.-TL nı geçemez.