Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel – 2017

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel 2018

Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2018 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

VUK Genel Tebliği (Sıra No:490) 29 Aralık 2017 tarihli 302285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2018 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

1. DERECE USULSÜZLÜKLER  Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  148 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  90 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  45 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,70 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER  
1- Sermaye şirketleri 80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  3,20 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması

 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240 TL
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.700 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900 TL
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 TL
Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 800 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  400 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.200.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 57.000 TL

2017 YILI

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/3

KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli

 

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

3- İlanın;

 

   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.000-200.000

   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme

24

MADDE 153/A- Teminat tutarı

90.000

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

  1- Yıllık;

 

  – Alış tutarı

170.000

  – Satış tutarı

230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343- En az ceza haddi

 

    – Damga vergisinde

11

  – Diğer vergilerde

21

MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

80

3 – İkinci sınıf tüccarlar

40

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

70

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

19

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

11

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,80

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000

 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

MADDE 355- b) Damga Vergisinde

 

  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

50.000

476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tebliğ Eki