YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERETAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliğiile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar vebildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” baş-lığı altında;“Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleridahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleriile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.’’29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;“18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YeminliMali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükelleflerdiledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.”ifadesi yer almıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerinherhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmalarımümkün bulunmaktadır.

3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Dü-zenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu GenelTebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı 37 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu GenelTebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır.

İzlenen yıllar dikkate alınarak yenidendeğerleme oranlarınca artırılır.

2017 Takvim yılı için 2016 Yılı Yeniden Değerleme oranı olan % 3,83 e göreartırılmış değerler aşağıdaki gibidir.

1. 1 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraçkaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesiişlemlerinde, (2017 Yılı her ay için) 488.000.- Türk Lirası

2. 5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KurumlarVergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 254.072.-Türk Lirası,

3. 6 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılıkhizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için)488.000.- Türk Lirası

4. 8 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları veteşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 488.000.-Türk Lirası

5. 9 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim vehizmetlerle ilgili iade işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 980.362.- Türk Lirası,

6. 15 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberieşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için)125.530.- Türk Lirası,

7. 19 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen KatmaDeğer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katmadeğer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 488.000.- Türk Lirası