YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI (2016 YILI GELİRLERİ İÇİN)

Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür.
Bu durumdahangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

TAM MÜKELLEFİYETTE;BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (GVK Md.85 )

Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyannameverilecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar
• Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
• Serbest meslek kazançları
• 24.000 TL’yi aşan Arizi kazançlar (Diğer kazanç ve iratlar) (2016 yılı için)
• Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer ücretler hariç)
• Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı2016 yılı için 30.000 TL’yi aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 30.000 TL’yi (2016) aşan Gayrimenkulve Menkul sermaye iratları,
• Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2016 yılı için) 1.580 TL’yi aşan, tevkifatave istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,Gelir Vergisi mükellefi, ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlarile serbest meslek kazançları ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zararedilmiş olsa dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (GVK Md.86)

Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVKGeç.Md.67)
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zararakatılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. (GVK GeçMd..67)
• Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları(GVK Geç.Md.67)
• Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerindeelde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.Md.62)
• Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağı-tım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları.
• Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
• Toplamı (2016 için) 1.580 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasınakonu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
• Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birdenfazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı (2016 için)30.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2016 için) 30.000 TL’yi aşmayangayrimenkul ve menkul sermaye iratları
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibimenkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasıkarşılığında sağlanan menfaatler.Diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda dayukarıda saydığımız bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.